ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಾಟಿಕೆಡ್ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆದಾನಿ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆದ ಕಷಾಯ ಪರ್ತಿನ ಆ ನೆಂಪುಲು.

Tulu

ಪಾಲೆ ಮರ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ಪೇರ್ ಬರ್ಪಿನ ಮರ, ನೆನ್ನ್ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಮರ ಪಂದ್‍ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. ಆಟಿ ಅಮಾಸೆ ದಿನತ್ತಾನಿ ಪಾಲೆಮರಕ್ಕ್ ಮರ್ದಾಯಿನ ಮರ್ದ್ ಸೇರುಂಡುಂದು ಪಂದ್ ತುಳುವೆರೆನ ನಂಬೊಲಿಗೆ. ಆಟಿ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಮಾತ ಪಕ್ಕಿಲುಲಾ ಈ ಮರಕ್ಕ್ ಸೇರುವ. ಅಂಚನೆ ಉಚ್ಚುಲು ಬತ್ತ್‌ದ್ ತನ್ನ ವಿಸೊನು ಮರತ್ತ ಬೇರ್‌ಗ್ ಬುಡುಪ್ಪ ಅಂಚಾದ್ ಮರಕ್ಕ್ ವಿಸೇಸೊ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನವು ನಂಬೊಲಿಗೆ. ಈ ಮರ್ದ್ ಕೈಪೆದ ಕಾಲೆ. ಆಂಡ ಆಟಿ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಈ ಮರ್ದ್ ಪರ್ಂಡ ಇಡೀ ಒರ್ಸೊಗು ಬೇತೆ ಮರ್ದ್ ಬೊಡ್ಚಿಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಈ ಮರ್ದ್ ಜೀವೊಗು ಉಷ್ಣ ಅವೆಕ್ಕಾದ್ ಮೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಉನ್ಪೆರ್.

truenews

ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನೆ ಅಮಾಸೆದ ದುಂಬುನಾನಿ ಕಾಡ್‍ಗ್ ಪೋದು ಪಾಲೆಮರನ್ ನಾಡ್‍ಪತ್ತ್‌ದ್ ಮರತ್ತ ಗುರ್ತೊ ದೀದ್ ಬರ್ಪೆ. ಮನದಾನಿ ಪುಲ್ಯಕ್ಕೆಲ್‍ಗ್ ಲಕ್ಕ್‌ದ್ ಮರತ್ತ‍ ಮುದೆಲ್‍ಗ್ ಪೋಪೆ. ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಕಾರೊಡು ಆಯೆ ಅತ್ತಂಡ ಆಳ್ ಉರ್ಬುಲಿ ಪೋವೊಡುಂದು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಕೈಟೊಂಜಿ ಮಯ್ಪುಸೂಡಿ ಪತೊಂದು ಮರಕ್ಕ್ ಸುತ್ತ್‌ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಮಯ್ಪುಡು ಮೂಜಿ ಪೆಟ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನೆಗೆ.

truenews

ಬೊಕ್ಕ ಕೆತ್ತೆನ್ ಕಲ್ಲ್‌ಡ್ ಗುದ್ದ್‌ದ್ ಲಕ್ಕಾದ್ ಕನವೊಡು. ಪಾಲೆಮರಟ ಪೇರ್ ಬರ್ಪುನ ಮರ. ಮರನ್ ಕಲ್ಲ್‌ಡ್ ಗುದ್ದುದು ಪಾಲೆ ಲಕ್ಕಾನಗ ಪೇರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಅಯಿನ್ ಗುದ್ದುನಗ ಮೈ ಇಡೀಕ ಮರತ್ತ ಮರೆಪೇರ್ ರಟ್ಟ್‌ದ್ ಅಂಗಿಕುಂಟು ಹಾಳಾಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಉರ್ಬುಲಿ ಪೋಪುನ ಆದಿಪ್ಪು. ಮರತ್ತ ಬುಡೊಕ್ಕು ಪೋದು ತೆನ್ಕಾಯಿದ ಮೈಟ್ಟ್ ಮರತ್ತ ಬುಡೊಟ್ಟು ಉಂತುದು ಕಲ್ಲ್‌ಡ್ ಮರನ್ ಗುದ್ದುವೆರ್. ಅಂಚ ಗುದ್ದುನಗ ಮೈಕೈ ನಿಲೀಕೆ ಮರೆಪೇರ್ ಅರಿಪ್ಪುಂಡು. ಗುದ್ದುನಗ ಮರತ್ತ ಚೋಲಿ ಪಾಲೆಪಾಲೆ ಲಕ್ಕುಂಡು. ಪಾಲೆ ಲಕ್ಕಾವುನಯ್ಡ್ ದಾವರ ಈ ಮರನ್ ಪಾಲೆಮರಂದ್ ಪನ್ಪೆರಾದಿಪ್ಪು.

truenews

ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆದ ದುಂಮ್ನಾನಿ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತಾ ಒಟ್ಟುಗಾದ್ ಕಷಾಯ ಪರ್ನ್ಗ ಬೋಡಾಪಿನ ಬೀಜ ಒಟ್ಟು ಮಂಪರೆ ಮರ ನಾಡೊಂದು ಪೋಪಿನನೆ ಗೌಜಿ.ಒಟ್ಟು ಮಂತಿನ ಬೀಜೋನ್ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜೆರ್ನ್ ಸಹಾಯೋಡ್ ಕಲ್ಲುಡ್ ಹಾಕುದ್ ಪುಡತ್ತುದ್ ಐತ ಬೋಂಡುನ್ ಬೇತೆ ಮಂತುದ್, ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಗೆಂಡೋಗ್ ಪಾಡುದ್ ಕಾಯವನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸ....ಉಂದು ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆದ ಕೇಲ್ಸ ಅಮಸರದ ಗಡಿಬಿಡಿಟ್ ಬೀಜದ ಸುನೆ ಕೈಕ್ ಬಾಯಿಗ್ ತಾಗುದ್ ಪೊಕ್ಕೆ ಬುರ್ನ್ವಾವ್ ಎರೆಗ್ ಬೋಡ್.( ಆ ಕಾಯಾದಿನ ಬೀಜದ ರುಚಿತೆದುರು ವಾ export quality ರುಚಿಲಾ ಸಮ ಬರಂದ್.)

ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆದಾನಿ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೇ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುದ್ ಅರೆ ಬರೆ ನಿದ್ರೆದ ಅಮಲ್ಡ್ ,ಮಲ್ಲ ಜವಣೆರ್ನ ಒಟ್ಟುಗ್ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತೆ ಕಂಪಿನ ಸಾಹಸ ಕುಡೊಂಜಿ. ನೆರೆ ಕರೆತ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಲೆದ ಕೇತ್ತೆ ಪಟ್ಟುನ ಗೌಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ.

ಈದ ಮುಟ್ಟ ಕುಸಿ ಕುಸಿ ಆದುಪ್ಪುನ ಜೋಕುಲ್, ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯೆರ್ ಗುದ್ದುದ್-ಬೋಲ್ಲುಳಿ- ಒಮ ಪಾಡ್ದ್- ಕಡೆದ್-ಬೊಲ್ ಕಲ್ದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೋರ್ದ್ ತಯಾರ್ ಮಂತಿನ ಕಷಾಯೊನ್ ತಿಪ್ಪಿಡ್/ ಲೋಟೆಡ್ ಪಾಡುದ್.. ಇಂದಾ ಪರ್ಲ ಬಾಲೆ ಪನ್ನುಗ..

 ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಆಂಗಿಕ ಅಭಿನಯದ ಪೊರ್ತು ಅವ್. ಕಣ್ಣ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ ಮರ್ದ್ ದ ಕೈಪೇ ಕಾಲೇ ನ್ ನೆನೆತ್ತು ದ್ ಮುಸುನ್ಟ್ ಪಿಂಟಾವುನ್, ದೊಂಡೇದ ಉಬ್ಬಿನಿರ್ ದಿಂಗುದ್ ಮೈ ಕೈ ಪಿಂಟಾವನ್, ಕಶ್ಯಯಾ ಪರ್ದ್ ಬೊಕ ತಿನಿಯರೆ ಉಪ್ಪಿನ ಬೀಜ ಲಾ ಕಾಲಿ, ಬೆಲ್ಲಲ ಪರೋರ್ದ್ ದುಂಬೆ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ.... ಕೈಪೇ ಎನ್ನದೇ ವಾಂಕರೆ ಬರಿಯರೇ ಉಂಡು ಕೆಲವರೆಗ್. ಇಂದಾ ಕಣ್ಣ್  ಮುಚ್ಚಿದ್ ಪರ್ಲ ಬಾಲೇ ಪಂದ್ ಆರ್ನ್ ಪಾಲುದ ಬೀಜ ಕೋರ್ಪಿನ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜೆರ್ ಅಮ್ಮ....ರಡ್ಡ್ ಅಡರುಡ್ ಬುಡರೆ ಉಂಡು, ಮರ್ದ್ ಪರ್ಪನಾ ಇಜ್ಜಾ ಜೋರು ಮಂತುದ್ ಬೀಜ ಕೋರ್ಪಿನ ಪೊಪ್ಪ ಅಣ್ಣನಕುಲ್. ಮರ್ದ್ ಕೈಟ್ ಕೋರ್ದ್ ಪತ್ತು ಪದಿನೈನ್ ನಿಮಿಸ ಅಂಡಲಾ, ಕೈಪೇ ಪರಿಯರೇ ಅವಂದಿನ ಜೋಕುಲು. ಕೂಡು ಕುಟುಂಬೋಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ,ಸುರುಟ್ ಏರ್ ಮರ್ದ್ ಪರ್ದ್ ಮುಗಿಪುವೇರ್ ಪನ್ಪಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಸುರು ಮರ್ದ್ ಪರಿಣಾಯೇನ ಸಂಬ್ರಮೊ,ಭೂ ಮಂಡಲ ಜಯಿತಿನಾಯೆರ್ದ್ಲಾ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮಿತ್ತುದ ಕುಸಿ. ಒರಿ ಪರ್ದ್ ಮುಗಿನ ಸರ್ತಿಗೆ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲು ಲಾ ಕಣ್ಣ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ ಸರ್ಕ್... ಸರ್ಕ್...ಪರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲು. ಒಟ್ರಾಸಿ, ನಮ್ ಬಾಲ್ಯೊಡ್ ಕೈಪೇ ಪಾಲೇ ಕೇತ್ತೆದ ಕಸಾಯ ,ದೊಂಡೇರ್ದ್ ಜಯಿದಿನ ಆ ವಿಸೆಸ ಕೈಪೇ ನೆಂಪುಲ್.....

 

  • ಅಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಲಾಪು.

Add new comment

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.