ನಾಗಗು ಬೂಟಾವೊಡಾಯಿ ಪರಕೆ ಬಾಕಿ ಆಂಡ.. ಸಂಸಾರೊಗು ವಿಷತ ಕಡಲಾವು..!

nagara panchami

ಪರಶುರಾಮನ ಕೊಡರಿದ ಬಾಯಿಡ್ ಉಂಡಾಯಿ ಈ ತುಳುವ ನೆಲತ ಹಿನ್ನಲೆ ಅತ್ತುಂಡಾ, ಪೊಲಬುನು ನಮ ಒರಾ ತೂಂಡಾ, ಈ ತುಳುವನಾಡು ಪನ್ಪಿನವು ನಾಗದೇವೆರೆನ ಕಾರ‍್ಯ ಕಜ್ಜೊಡು ಉಂಡಾಯಿ ಭೂಮಿ ಪಂದು ತೆರಿಯುಂಡು, ಅಂಚಿತ್ತಿ ಈ ತುಳುನಾಡುದ ಆದಿ ನಾಗಗ ಸಂದಾವೊಡಾಯಿ ಪರಕೆ ಬಾಕಿ ಆಂಡ ಆಕ್ಲೆನ ಸಂಸಾರಗು ವಿಷತ ಕಡಲಾವು ಪನ್ಪಿ ನಂಬೊಲಿಗೆಲಾ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಡ ಉಂಡು, ಬೂಟಾವೊಡಾಯಿ ಪರಕೆ ಬಾಕಿ ಆಂಡ ನಮ ಮಲ್ಪಿ ಮಾತ ಬೆಲೆಡುಲಾ ನಾಗೆ ತೋಜುದು ಬರ್ಪೆ ಪನ್ಪಿ ಹಿರಿಯಾಕುಲೆನ ಪಾತೆರೆಲಾ ಉಂಡು.

1


ತುಳುನಾಡ್‌ಡ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ್ ಮೂಲ ಕುಟುಮೊಡು ನಂಬುದಿನ ನಾಗದೇವೆರೆಗ್ ಒರ್ಸೊಗೊರ ನಾಗರಪಂಚಮಿಗೆ ಅತ್‌ಂಡ ಷಷ್ಟಿಗ್ ನಮ ಕುಟುವ ಸಮೇತ ಪೋದು ತನು ತಂಬಿಲ ಸಂದಾವೊಂದು ಉಲ್ಲ. ನಮಕ್ ಕಲಿಯುಗೊಡು ಕಣ್ಗ್ ತೋಜುನ ದೇವೆರ್ ಪಂಡ ಅವು ನಾಗೆ, ನಮರ್ದ್ ನಾಗಗ್ ದಾಲಾ ಅನ್ಯಾಯ ಅವರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಒಂಜಿ ಸಂಧರ್ಭೋಡು ತೆರಿಯಂದೆ ದಾಲಾ ಪರಮೋಸೊಡು ನಾಗಹತ್ಯೆ ಆದ್ ಪೋಂಡ, ಅವೆನ್ ಪೊತ್ತಾದ್ ನರಮಾನ್ಯಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಜ್ಜದ ಕ್ರಿಯೆದ ಅಂಚೇನೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ ನಾಗನ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಆವು. ಆವು ಸೈದಿನ ಏರಾಂಡಲಾ ತೂದು ಬುಡ್ಡು ಪೋಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೋಷ ತೂಯಿನಾಯಗ್ ಕೆರಿನಾಯಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಾಗಗ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಆಯನ ಕುಟುಮೊಗು ಸಂಸಾರೊಗು ಚರ್ಮರೋಗ, ಮೈಕೈಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಪತ್ತುನು, ಮೆಯ್ ಜಾಲೆ ಬರ್ಪುನೆ, ಕುಟೊಮೊಡು ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯದಾಂತೆ ಪೋಪುನು. ಉಡಲ್‌ಗ್ ಶಾಂತಿ ದಾಂತೆ ಪೋಪುನ ಪೂರ ಸುರು ಆಪುಂಡು.

2


ನಮ ನೆಲೆ ಆಯಿನ ಈ ಭೂಮಿಯೇ ನಾಗೆ, ಈ ಭೂಮಿ ಏಪ ಉಂಡು ಆತ್‌ಂಡಾ ಅಪಗನೇ ನಾಗೆ ಉಂಡಾಂಡ್, ನಮ ನಂಬೊಂದು ಬೈದಿನ ದೈವೊ ದೇವೆರೆಗ್ ಅಧಿಪತಿಯೇ ಆದಿನಾಗೆ, ನಾಗಗ್ ತನು ತಂಬಿಲ ಮಲ್ತ್ದ್ ಸಮದರಿಕೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಪೂರಾ ದೈವೊಲು ಸಂತೃಪ್ತ ಆಪ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಮೊದ ದೈವದೇವರನ ಸಾಣ ಚಾವಡಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುನ ದುಂಬು ನಾಗಬನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತ್ದ್ ತನು ತಂಬಿಲ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಮಾತ್ರ ಪೂರಾ ದೈವೊಲು ಸಮದರಿಕೆ ಆದ್ ಕುಟುಮ ಸಂಸಾರ ಉದ್ಧಾರ ಆಪುಂಡು, ನಮಕ್ ಕುಟುಮೊಡು ದಾಲಾ ಗಂಡಾಂತ್ರ ಆಂಡ ನಮ ಬಲ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಯಗ್ ಬಲಿಮೆ ಕೇನರೆ ಪೋಂಡ ಸುರುಕ್ಕು ನಾಗನ ಉಪದ್ರಂದ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ರಡ್ಡನೆದಾದ್ ತಿರುಪತಿ ದೇವೆರೆನ ಮುಡಿಪು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಕುಟುಮ ಸಂಸಾರ ಒಂಜಾದ್ ಎಂಚಿನ ವೈಮನಸ್ ಇತ್ತ್ಂಡಲಾ ಅವೆನ್ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸ್ ಡ್ ನಾಗನ ಅಂಚೆನೇ ದೈವ ದೇವೆರೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನೆಮ್ಮದಿದ ಜೀವನ ನಡಪಾವುಗ ಉಂದುವೇ ತುಲುನಾಡ್ದ ತುಲುವೆರೆನ ಆಶಯ.


ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ

Add new comment

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.