ಸೆಲ್ಫಿ ಹುಚ್ಚಿನ ಅತಿರೇಕ, ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆಯಲು ಹೋಗಿ ಸುಮಾರು 350 ಅಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದ ಯುವಕ..

Videonews