ಸಣ್ಣ ಕರುಗಳನ್ನು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕ್ರೂರಿ ಜನಗಳನ್ನು ನೋಡಿ...

Videonews