ಮೋದಿಯವರಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಮತ್ತೊಮೆ ಮೋದಿಜೀ ಎಂದ... ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಮುಖಂಡ ಜಗದೀಶ್ ಅಧಿಕಾರಿ

Videonews