ಮಿಥುನ್ ರೈ ಮೇಲೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಲವು ದ.ಕ ದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರಸ್ ಖಚಿತ ಗುರುರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ವಿಶ್ವಾಸ.

Videonews