ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್ ನ ಅಮರನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಯವರ ಕಾರ್ಯವೈಕರಿ ಮಿಥುನ್‌ಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.

Videonews