ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಬೆಂಕಿ. ಬೈಕ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮೂವರ ಮೂವರ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು.

Videonews