ನೋಟು‌ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಓಟು ಹಾಕಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ‌ ಜನನಾಯಕರು.

Videonews