ಕೇವಲ 180 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೊಂದಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ.

Videonews