ನಾಗಗು ಮೈಪಿ ಪೇರು..ಈ ಸಲ ಕಡಲು ಸೇರುವಾ..!?

nagara panchami

ಕುಡ್ಲ: ತುಳುನಾಡುದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಡ್..ಉಂಡಾಯಿನಂಚಿನ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಡ್ ತೆಂಕಣ ನೀಲೇಶ್ವರೊಡ್ದ್ ಬಡಗು ಬಾರ್ಕೂರು ಮುಟ್ಟ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮಸಾನೊಲೆಡ್, ಸೇವೆ ದೆತೊನೊಂದಿಪ್ಪುನ ನಾಗಗ್ ತನು ಮೈಪುನನೆ ಮಲ್ಲ ಪರಕೆ. ಈ ಪರಕೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಲೋಪ ಬರ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಕೊರೋನ ಪನ್ಪಿನ ಮಹಾಮಾರಿ ಜನಕುಲೆನ ಮಂಡೆ ಹಾಳ್ ಮಂತುದುಂಡ್. 

nagara panchami


ದಾಯೆ ಪಂಡ ದೂರದ ಊರುಗು ಪೋಪಿನನೇ ಮೂಲು ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆತುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿ. ಕುಡೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಎನ್ನುಂಡ, ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಸಾನೊಗು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತವಾದ್ ಪೋವಂದಿಲೆಕ್ಕ ಆತುಂಡ್. ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಪರಕೆ ಬೂಟಾವುನಿ ಎಂಚ ಪಂದ್ ಆಲೋಚನೆ ಆಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ನಾಗತಂಬಿಲ ಬಾಕಿ ಆಂಡ ಕುಟುಂಬೊಗ್ ದೋಷ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಲುನ ನಂಬುಗೆಲ ಉಂಡು. 


ವರ್ಷಲ ಗೌಜಿಡ್ ಆಪಿನ ತನು ತಂಬಿಲ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಚನಾ...ಪನ್ಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ತುಳುನಾಡುದ ತುಳುವೆರ್ಡ ಮೂಡುದುಂಡ್. ಆಂಡಲಾ ಪರಕೆ ಬಾಕಿ ದೀಪಿನ ಏರೆಗ್ಲಾ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂಚ ಇಪ್ಪುನಗ ಈ ಸರಿತ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಎಂಚ ಆಚರಣೆ ಆವು ಪನ್ಪಿನ ಪೋಡಿಗೆಲ ಜನಮಂದಲೆಡ ಉಂಡು. 

nagara panchamii


ನಾಗಗ್ ಪೇರು ಮೈಪುನ ಮನಸಿತ್ತುಂಡ..ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬೊರ್ದ್ ಒರಿ ಪೋದು ನಾಗಗ್ ತನು ತಂಬಿಲ ಕಟ್ಟಾವೊಲಿ. ಆಂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಡುಪ್ಪೊಡು. ಒರಿಯರ್ದ್ ಒರಿ ದೂರಡ್ ಇತ್ತುದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ್  ಕಾಪಾಡೊಂದು ನಾಗಗ್ ತನು ಸೇವೆನ್ ಮಲ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯಲ ಉಂಡು. ಹಿರಿಯಕ್ಲೆನ ನಂಬುಗೆದ ಪ್ರಕಾರ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದಾನಿ ನಾಗಲೆಗ್ ಮೈತಿನ ಪೇರ್  ಕಡಲು ಸೇರುಂಡುಗೆ. ಆಂಡ ಈ ಸಲ ಊರುಗು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾರಿರ್ದ್ ನಾಗನ ಗುಂಡದ ಎದುರುಗ್ ಜನ ಸೇರುನನೇ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಆತುಂಡ್.
ಅಂಚಾದ್ ವರ್ಷಗೊರ ಮೈಪುನ ತನು ಈ ಸಲ ಕಡಲು ಸೇರುವ ಪಂಡುದ್ ಅವ್ ಏತೋ ತುಳುವೆರೆನ ಉಡಲುದ ತುಡಿಪು ಆತುಂಡ್. 

 

  • ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಟ್ರೂನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ.

Add new comment

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.