ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಎಂಟಿವಿ ಅಸಮಾಧಾನ..!?

ಬೆಂಗಳೂರು: ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ನೆನಪಿಸಿದ ಸಚಿವ ಎಂಟಿಬಿ ನಾಗರಾಜ್, ಗೃಹಸಚಿವರೇ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ವಾ? ಗೃಹಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದಲೇ ವಿವಾದವಾಗಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಸಚಿವರು ಯಾರೂ ವಿವಾದವಾಗುವಂತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಮುಜುಗರ ಎಂಟಿಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅಸಮಾಧಾನ. 

Add new comment

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.