ಆಟಿ ಅಮಾಸೆದ ಬಗೆಟು ನಿಕಲೆಗು ಏತು ತೆರಿವು..!?

tulu culture

ತುಳುವ ನಾಡು ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣುಗೆ, ಮೂಲು ಸಾರ ಮಾನ್ಯ ದೈವೊಲು, ಲೆಕ್ಕಗೇ ತಿಕ್ಕಂದಿನಾತ್ ಮರ್ದು ಸೇರುಗೆ. ಹಿರಿಯಕುಲೆನ ಕಾಲರ‍್ದು ನಡತಿ ಬತ್ತಿ ಕಟ್ಟುನು ಒರಿಪಾವುನ ತುಳುವನ ಉಮೇದು ಏಪಗುಲಾ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದು, ದಾಯೆಂದು ಪಂಡ, ಮನ್ಪಿನ ಬೆಲೆಡಾವಡ್, ತಿನ್ಪಿನ ತೆನಸುಡಾವಡು, ಪೋಪಿನ ಮಾತ ನುರ್ಕಟಿಕೆದ ಚಾತರ‍್ಪುಡಾವಡು ನಮ ತುಳುವೆ ಬಿರ್ಸೆ, ಅಂಚಿತಿ ತುಳುವೆ ಬಂಗೊದ ಕಾಲೊಡುಲಾ ತನ್ನ ಜೀವನೋನು ಎಂಚ ದುಂಬೊತ್ತಾಯೆ ಪನ್ಪಿನೆಕು ಜೀವಪ್ಪ ಉದಾರ್ಮೆ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳು.


ಇನಿ ತುಳುನಾಡುಡೊರ್ಮೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆಗು ಆಟಿ ಅಮಾಸೆದ ಗೌಜಿ, ದುಂಬದ ಕಾಲದ ಬಂಗ, ಬೇಜಾರುದ ಪೊಲಬು, ಇತ್ತೆದ ಈ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲೊಡು ಪರ್ಬದ ಲೇಸಾತುಂಡು, ಆಂಡಲಾ ಒರ ನಮ ಪಿರಾಕುದ ಆಟಿದ ಮಾಟೆಗು, ತರೆ ಪಾಡುದು ತೂಂಡ, ಪಿರಾಕುದ ಕಾಲೊಡು ಆಟಿ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಕೈಪೆ ಪರ್ಪಿನ ಬಗೆತ ವಿಚಾರಲೆನು ತೂವೊಲಿ.., 

6


ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲು ಪಾಲೆ ಪೇರ್ ಗೆ… ಸಾರ ಬಗೆತ ಮರ್ದ್ ಸೇರುಗೆ… ಅಂದು, ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆ ದಾನಿ ಪಾಲೆದ ಮರತ್ತ ಕೆತ್ತೆದ ಕಷಾಯ ಮಲ್ತ್ ಪರ್ಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದುಂಬುಡ್ಡಿಂಚಿ ನಡತೊಂದು ಬೈದ್‌ಂಡ್, ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಪಾಲೆದ ಮರಟ್ಟ್ ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ಬಗೆತ ಮರ್ದ್ ಸೇರ್ದಿಪ್ಪುಂಡುಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಅಮಾಸೆದ ದುಮುನಾನಿ ಪಾಲೆದ ಮರತಡಿತ್ತ ಬಲ್ಲೆ ಕಡ್ತ್ ದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ತ್ದ್, ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಲು ಕಲ್ಲ್ ಮರತ್ತ ಮುದೆಲ್ಡ್ ದೀದ್, ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪೆ, ಎಡ್ಡಂದಿನ ಮರ್ದ್ ಕೊರು ಪಂದ್ ಮರಕ್ಕ್ ಪುಡ್ಯಾಡ್‌ದ್ ಬರೊಡು.


ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಪುಲ್ಯೊಕ್ಕೊಲಗ್ ಏರೆಡಲಾ ಪಾತೆರಂದೆ ಪಾಲೆಮರತ್ತ ಕೆತ್ತೆ ಲಕ್ಕಾದ್ ಕನವೊಡು. ಅಂಡ ಒವೇ ಕಾರಣಗುಲಾ ಕತ್ತಿ ತಾಗಾವರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಕರ್ಬ ತಾಗ್‌ಂಡ ಮರ್ದ್ ಇಸ ಆಪುಂಡುಗೆ. ಅಂಚನೆ ಕೆತ್ತೆ ಕೊನಯೆರೆ ಪೋಪಿನಕುಲು ಬಜಿ ಮೈಟ್ ಪೋವೊಡು, ಬತ್ತಲೆ ಪೋಪುನ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಪಾಲೆದ ಮರತವುಲು ಬೆರ್ಮರಕ್ಕಸೆ, ಗಂಡ ಗಣ ಪಿಸಾಚಿಲು ಇಪ್ಪುಬ, ಬರು ಬತ್ತಲೆ ತೂಂಡ ಅಲ್ತುರ್ದು ಜಾಗೆ ಕಾಲಿ ಮಲ್ವುಬಂದ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. 

1


ಇಲ್ಲಡೆ ಕೆತ್ತೆ ಕನತ್‌ದ್ ಕಲ್ಡ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್ದ್ ರಸ ದೆಪ್ಪೊಡು. ಅವೆಕ್ಕೆ ಓಮ, ಎಡೆಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದ್ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಲುಕಲ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತ್ದ್ ಈ ಕಷಾಯೊಗು ಪಾಡೊಡು. ದಾಯೆಂದು ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಮೂಲಿಗೆ, ಅವೆಟ್ಟ್ ಇಸ ಇತ್‌ಂಡಲಾ ದೋಷ ಇಜ್ಜಿ, ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಬಜೀ ಬಂಜಿಗ್ ಅರ್ಧ ಕೊಂಡೆದಾತ್ ಕಷಾಯ ಪರೊಡು, ಅವು ಕೈಪೆ ಆಪುನೈಕ್ ಬೆಲ್ಲ ತುಚ್ಚಿದ್ ಪಂರ್ಡ ಎಡ್ಡೆ. ಈ ಕಷಾಯ ಉಡಲ್‌ಗೆ ಉಷ್ಣ ಆಪು ನೈಕ್, ಬೊಳಂತೆದ ಗಂಜಿಗ್ ಬೆಲ್ಲ, ಮೆತ್ತೆ ತಾರಾಯಿ ಕಡೆಪಾದ್ ತಿಂದ್‌ಂಡ ಆರೋಗೊಗು ಎಡ್ಡೆ. 

3


ಅಂಚನೆ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ಪುನ ರೈತೆರ್ ತಾನ್ ಬೆಂದ್ ದ್ ಮಲ್ತಿನ ಬುಳೆತ್ತ ಕಂಡೊಗು ಆಟಿ ಅಮಾಸೆ ದಾನಿ ಕನ ಕುತ್ತನು, ಕಾಪು ಪಾಡುನ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ತಾನ್ ಬೆಂದುದ್ ಮಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿನ್ ಕಾಡಮುರ್ಗೊಲು, ಪಕ್ಕಿ ಪರಣೆಲು ತಿಂದ್‌ದ್ ನಾಶ ಮಲ್ಪುನೆಕ್ ಉಂದೊಂಜಿ ಕೃಷಿನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲಿಗೆ. ಅಮಾಸೆಗ್ ಕಿದೆತ್ತ ಗೊಬ್ಬರ ದೆತ್ತ್ ದು, ಕಿದೆ ಶುದ್ಧ ಮುಲ್ತ್ ದು, ಭೈರವ ದೇವೆರೆಗ್ ಕಿದೆ ಬಾಕಿಲ್ಡ್ ಕೋರಿ ಕೊಯಿದ್ ಅಗೆಲ್ ಬಲಸ್‌ಂಡ, ಜಾನುವಾರುಲೆಗ್ ಬರ್ಪುನ ಸೀಕ್ ಸಂಕಡ ದೂರಾಪುಂಡು, ಜಾಗೆಡಿತ್ತಿನ ಗಡುತ್ತರಾವು ಗುಳಿಗಗ್ ಕೋರಿ ಕೋಯಿದ್ ಅಗೆಲ್ ಪಾಡ್‌ಂಡ ಜಾಗೆಗ್ ಬುಳೆ ಸಲೆಕ್ಕ್ ಎಡ್ಡೆ. ಆಟಿ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ನಾಟಿ ಮರ್ದ್ ದ ಪಂಡಿತೆರ್‌ನಕ್ಲ್ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಬೇರ್ ಮರ್ದ್ ಸಂಪಲ್ತ್ದ್ ದೀಪೆರ್. ಆಟಿ ಅಮಾಸೆಗ್ ಮರ್ದುದ ಬೇರ್, ತಪ್ಪುಲೆಡ್ ಮರತ ಕೆತ್ತೆೆಲೆಡ್ ಮರ್ದ್ದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡುಗೆ.


ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಟ್ರೂ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ

Add new comment

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.